Jana Simkova, AMOL Magazine 49 world model portfolio gallery.